ISO 9001 Tanusított rendszer

ISO 14001 Tanusított rendszer

elektromos jármű állami támogatással

Melex járművek megvásárlásához nyújtott támogatás főbb információi, feltételei:

Célja: L7e-CU kategóriájú áruszállításra tervezett nehéz emelt teljesítményű kvadok (a továbbiakban együtt: elektromos gépjármű) megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing (a továbbiakban együtt: lízing) keretében elektromos gépjárművek beszerzésének (a továbbiakban: beszerzés) támogatására.

Támogatott Melex típusok:

Pályázatot benyújtani jogosultak köre, támogatott tevékenységek köre:

a) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyként legfeljebb egy elektromos gépkocsi beszerzése támogatható,

b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozónként, ügyvédenként, egyéni szabadalmi ügyvivőnként, egyéni közjegyzőnként legfeljebb egy elektromos gépjármű beszerzése támogatható, amennyiben a rendelkezésre álló szabad de minimis keretét nem haladja meg az igényelt támogatás összege

c) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezetként, helyi önkormányzatként, köztestületként, költségvetési szervenként, egyházi jogi személyként, ügyvédi irodaként, szabadalmi ügyvivői irodaként, közjegyzői irodaként, gazdasági társaságonként és végrehajtói irodaként legfeljebb a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig beszerezhető darabszámú elektromos gépjármű beszerzése támogatható.

A támogatás mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 20 M Ft-os eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint.

Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja az elektromos gépjármű ÁFA-val növelt, bruttó eladási ára. Amennyiben a pályázó adóalany és általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja az elektromos gépjármű levonható ÁFA nélkül számított nettó eladási ára.

Az elektromos gépjármű beszerzéséhez biztosítandó saját forrást a gépjármű vásárlása esetén a Kedvezményezett a regisztrált kereskedőnek köteles kifizetni.

A támogatás felhasználása a Támogatói Okirat alapján történik. A Támogatói Okirat hatályba lépését megelőzően beszerzett elektromos gépjárműre támogatás nem nyújtható!

Az elektromos gépjármű beszerzése érdekében, a gépjármű vásárlása esetén fizetendő bruttó eladási áron felüli más költségek nem számolhatók el (pl. átírás költségei, gépjármű tárolási költségei stb.).

Közbeszerzés:

Amennyiben a Pályázó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, úgy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, amelyben rögzíteni szükséges, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés csak abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Pályázó és a Támogató között támogatási jogviszony jön létre a Támogatói Okirat aláírásával.

A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye:

A pályázatok benyújtására 2020. május 1. 23:59 percig van lehetőség, illetve a támogatás keretének kimerüléséig van lehetőség.

A pályázat benyújtása postai úton és a pályázati portálon (www.palyazat.e-mobi.hu) keresztül elektronikus formában történik.

Sikeres pályázat esetén a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a casco biztosítás kötvény megkötésekor rögzítésre kerül, hogy a támogatott elektromos gépjármű forgalomból való kivonása esetén a támogatás összegének erejéig a kedvezményezett a Magyar Állam; valamint, hogy a fenntartási időszak alatt a jármű élő casco biztosítással fog rendelkezni, illetve az a forgalomból nem vonathatja ki.

A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton történik a pályázat benyújtását követő hetedik napig, a befogadás tényéről.

A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90 munkanapon belül a Támogató dönt az előterjesztett pályázatok: - támogatásáról; - csökkentett összegű támogatásáról; - elutasításáról.

A Pályázót a Lebonyolító szerv a döntésről annak meghozatalát követő 15 munkanapon belül elektronikus úton értesíti a Támogatói Okirat (jelen kiírás 2. számú melléklete szerint) kiadásával, melyet elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül, és postai úton eredeti példányban a pályázati portálon megadott értesítési címre küld meg.

A támogatásban részesülő pályázat esetén a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege a pályázati azonosítóval közzétételre kerül a pályázati portálon.

Elektromos gépjármű beszerzésének és a Támogatás igénybevételének folyamata A Kedvezményezett köteles a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően, az előírt határidőn belül a regisztrált kereskedőtől beszerezni az elektromos gépjárművet

Az L7e-CU kategóriájú, áruszállításra tervezett nehéz emelt teljesítményű kvadokat

• nem világoszöld alapszínű rendszámmal, hanem a kategóriában motorkerékpárra vonatkozó rendszámmal kell forgalomba helyezni;

• a gépjármű vásárlása esetén a Kedvezményezett saját nevén kell forgalomba helyezni, lízing igénybevétele esetén a Kedvezményezettet üzembentartóként kell bejegyezni.

A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 30 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére az alábbi szerződések megkötésére az elektromos gépjármű beszerzésére irányuló írásos szerződés.

( egyszeri alkalommal lehetősége van 60 napos határidő hosszabbítást kérni )

A Támogatói Okirat érvényét veszti, amennyiben a hatályba lépéstől számított 90 napon belül nem kerül az írásos szerződés vagy a lízingszerződés megkötésre. Amennyiben Támogatói Okirat hatályba lépéstől számított 90 napon belül az Engedményezési szerződés nem kerül megkötésre, úgy a vissza nem térítendő támogatás kizárólag utófinanszírozás keretében vehető igénybe.

Kikötések:

A támogatott elektromos gépjármű csak a Támogató jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába Az elidegenítés tilalmát a Támogatói Okiratban a Magyar Állam javára kell kikötni.

A fenntartási időszak a jelen pont szerinti kezdettől számított 3 évig tart, kivéve Önkormányzatok esetében. Amennyiben a Kedvezményezett önkormányzat a fenntartási időszak 5 évig tart.

A fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett monitoring beszámoló keretében évente köteles számot adni a Pályázati kiírásban foglalt előírásoknak való megfelelésről, továbbá évente köteles igazolni a Casco biztosítás meglétét, továbbá az elektromos gépjármű forgalmi engedélyének meglétét (Kedvezményezettet tulajdonosként saját nevén vagy lízing esetén üzembetartóként bejegyezve) A benyújtás módja: A Kedvezményezettnek a monitoring beszámolót elektronikusan, a pályázati portálon keresztül kell beadnia, a Casco biztosítást igazoló dokumentummal együtt.

Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység eredményéről záró beszámolót kell elektronikusan, a pályázati portálon keresztül kell benyújtania a Lebonyolító szervhez a fenntartási időszak végét követő 60 napon belül. A záró beszámoló tartalmi szempontból megegyezik a monitoring beszámolóban meghatározott feltételekkel.

A támogatási jogviszony lezárására a fenntartási időszak lejáratát követően kerül sor. A jogviszony akkor zárható le, ha a záró beszámoló elfogadásra került, valamint a forgalmi engedélyben szereplő elidegenítési tilalom törlését a Lebonyolító szerv által kiállított igazolás alapján a Kedvezményezett kezdeményezi, illetve a Kedvezményezett a pályázatban, illetve a Támogatói Okiratban foglalt feltételeket teljesítette.

Tájékoztató az ellenőrzésről A költségvetési támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és saját forrás felhasználását a Támogató, az általa meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban erre feljogosított szervek jogosultak – helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzés során – ellenőrizni. A pályázat benyújtását követően rendkívüli és utólagos ellenőrzésre kerülhet sor. Az ellenőrzések lefolytatására a pályázat benyújtását követően, a támogatási döntés meghozatalát, a Támogatói Okirat kiadását megelőzően, a Támogatói Okirat megküldését követően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, az elszámolás előtt, valamint az elszámolást követően a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámolást követő 5 évig bármikor sor kerülhet.

Rendkívüli ellenőrzésre is bármikor sor kerülhet.

Utólagos ellenőrzésre az elszámolást követően, a 3 éves fenntartási időszakban (önkormányzatok esetében 5 éves), valamint a záró beszámoló elfogadását követő 5 évig kerülhet sor.

Részletes kiírás és dokumentáció az alábbi linken érhető el:

https://palyazat.e-mobi.hu/medias/4/palyazati_kiiras_gzr_d_o_2018.pdf

TERMÉSZETESEN A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁBAN CÉGÜNK ÜGYFELEINEK SEGÍTSÉGET NYÚJT!

Kapcsolat